ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A „VILLA MEDICI” Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a továbbiakban Adatkezelő, az érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével jár el.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Az Adatkezelő által felhasznált és alkalmazott alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban megfogalmazott alapvető értékekkel.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokat a tájékoztató közzétételével azonos módon, megfelelő figyelemfelhívással közli.
Adatkezelő elkötelezett a szolgáltatásának legmagasabb szinten és minőségen tartására, azonban az általa működtetett rendszerek használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
Jelen szabályzat hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.villamedici.hu címen megtalálható online portálján, másrészt a Villa Medici szállodában történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére ide értve a hírlevelek küldéséhez kapcsolódó adatkezelést is.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,lakcíme, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

2.8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.9. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

2.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

2.17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.18. fogyasztói adat: bármely meghatározott fogyasztóval kapcsolatba hozható adat, amelyből levonható az érintett fogyasztóra vonatkozó következtetés.

2.19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

2.20. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2.21.Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

2.22.Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

2.23.Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e;

3. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK:

1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1998. évi VI. tv. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.1.Adatkezelő adatkezelése során személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az érintett a hozzájárulását a „VILLA MEDICI” Kft-vel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek nem sérthetik.

4.3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.4. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

  • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4.5. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.6.A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4.7. Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

4.8. A „VILLA MEDICI” Kft. valamennyi tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul.

5. ADATKEZELŐ KÖTELEZETTSÉGE

Adatkezelő köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

a) nevét,
b) székhelyét, telephelyét,
c) adatkezelő elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
d) az adatkezelőt nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezését, és a nyilvántartásba vételi számát,
e) amennyiben az adatkezelő szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
f) adószámát,
g) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek adatkezelő akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
h) az adatkezelő részére tárhelyet biztosító szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha az adatkezelő részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.
A tárhely szolgáltató: Bemind Kft.
székhely: 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A.
telephely: 8200 Veszprém, Március 15. u. 1/C. I./4.
kapcsolattartó: Francz Viktória
e-mail: viki@bemind.hu
tel.: 06 20 261 24 81

6. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

6.1. A „VILLA MEDICI” Kft. az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.
A weboldal biztonságos működését szolgáló programok rögzítik az IP címet, amely művelet kizárólag arra szolgál, hogy amennyiben nem kívánatos tevékenységet észlel adatkezelő az oldalon, úgy az IP cím alapján beazonosítható legyen a tevékenységet végző személye.

6.2. A szolgáltató a felhasználó böngészése közben a számítógépen ún. sütit helyezhet el. Ezeket a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. A látogató a böngészőből letiltani és az esetlegesen korábban engedélyezett sütiket törölni is tudja.

6.3. “Cookie-k” A honlap használatának megkönnyítése céljából Adatkezelő anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Az adatkezelő által használt “cookie-k” a látogató személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat. A látogató a böngészőből letiltani és az esetlegesen korábban engedélyezett „cookie”-kat törölni is tudja.

7. ADATBIZTONSÁG

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a fent jelölt törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A „VILLA MEDICI” Kft. weboldala a 3 in 1 Hosting Bt. szerverén található. A 3 in 1 Hosting Bt. címe (székhelye): 2310 Szigetszentmiklós, Forrás u. 12. III/11
A hírlevelek kiküldéséhez adatkezelő nem használ SMTP szervert. A kiküldésben érintett egyetlen szerver a 3 in 1 Hosting Bt. szervere.
A „VILLA MEDICI” Kft. a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

8. HÍRLEVELEK

8.1. A „VILLA MEDICI” Kft. az általa üzemeltetett honlap(ok) hírleveleire való feliratkozóknak változó időközönként újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.

8.2. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

8.3. Adatkezelő az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

8.4. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

8.5. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

8.6. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hivatalába bejelentésre került, az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-93609/2016.

8.7. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság megkeresheti a szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása illetve iratok rendelkezésre bocsátása miatt. A „VILLA MEDICI”Kft. a hatóságok részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, ami a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8.8. A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉS, JOGORVOSLAT, PANASZ

9.1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy zárolását. Az érintett fenti kérelmeit előterjesztheti a hírlevelek láblécében található linken vagy a „VILLA MEDICI” Kft. bármelyik elérhetőségén.

9.2. Az érintett kérelmére az adatkezelő (a „VILLA MEDICI” Kft.) tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9.3. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ingyenesen megadni a tájékoztatást.
Ingyenes a tájékoztatás nyújtása amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

9.6. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

9.7. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

9.8. Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

9.9. Az érintett a jogainak megsértése esetén – ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben előírt határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A peres eljárás lefolytatására a Veszprémi Törvényszék az illetékes.

9.10. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9.11. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

10. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

A szállodai szolgáltatások igénybevételekor a vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő (szállodai szolgáltató) az alább meghatározott, kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés

bizonyítása céljára mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
A kötelezően megadandó adatok köre a következő:
– név,
– lakcím,
– állampolgárság,
– születési hely és idő.
A kötelezően megadandó adatok vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz is, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára elévülési időn belül kezelje, illetve archiválja.

Lehetőség van arra, hogy a szállodai bejelentőlapon a vendég akként nyilatkozzon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlapon átadott személyes adatai, mindaddig, míg azok kezelésére a „VILLA MEDICI” Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. jogosult, a szolgáltató marketing tevékenysége céljára is felhasználásra kerüljenek. E hozzájárulás alapján a szolgáltató különösen, de nem kizárólag jogosult arra, hogy az érintett részére postai, e-mail vagy egyéb küldemények, üzenetek formájában ajánlatait, egyéb tájékoztatóit megküldje.

Az érintett személyes adatainak marketing célú felhasználására a „VILLA MEDICI” Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. mindaddig jogosult, amíg az érintett a marketing célú felhasználáshoz adott hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

11. KAPCSOLATFELVÉTEL

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található ajánlatkérési űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

12. AZ ADATEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: „VILLA MEDICI” Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Kft.
Székhely: 8200Veszprém, Kittenberger u. 11.
Telefon/Fax: +36/88-590-070
E-mail: villamedici@villamedici.hu
Weboldal: www.villamedici.hu
Facebook: www.facebook.com/VillaMedici
Cégjegyzékszám: Cg.19-09-503273
Nyilvántartó Hatóság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11524465-2-19.
Közösségi adószám: HU11524465.
Kamarai nyilvántartási szám: Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kamarai azonosítószám: VE 11524465
Képviselők: Neubauer Sándorné ügyvezető
Neubauer Edit Krisztina ügyvezető

Kelt.: Veszprém, 2016. január 1.

A szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2016. január 1.